Kdo má uši, slyš.

12. Cesta do hlubin študákovy duše - Epilog; Dodatek

8. 1. 2015 15:22

Prosím, čtěte také:

Úvod

1. kapitola - Zvuk, vlny a vibrace

2. kapitola - Pohled přes supermikroskop

3. kapitola - Morseova abeceda akce a odpočinku

4. kapitola - Experiment s časem

5. kapitola - Kvantita a kvalita vědomí

6. kapitola - Relativní reality

7. kapitola - Podobenství o bicyklu

8. kapitola - Model vesmíru

9. kapitola - Jak na to - Intuitivní poznání

10. kapitola - Zamyšlení nad Stvořitelem

  

 

 

EPILOG

 

Vraťme se k subjektivnímu časoprostoru našeho Stvořitele.

Když stvořil dalšího stvořitele (jehož "stvořil k obrazu svému..."), Stvořitel odejde do nejbližšího kosmického bufetu, aby si popovídal s kamarády a uvolnil se. Představí jim svého nového dvojníka, který je ještě velmi naivní, protože nemá žádné zkušenosti Stvořitele. Když si odpočine a dostane pár užitečných rad, odejde, aby začal tvořit nový vesmír. Po cestě ho na zlomek vteřiny napadne tato myšlenka: "Kdoví, možná že po tomhle kole budu povýšen..."

 

DODATEK - STRES A TĚLO

 

ÚVOD

 

Radosti a strasti urychlené evoluce

Obvykle se na lidskou nervovou soustavu díváme jako na jakýkoli jiný orgán našeho těla. Rád bych zdůraznil, že naše nervová soustava má nesmírný vývojový potenciál. Její vývoj lze urychlit určitými technikami.

Řekli jsme, že nervovou soustavu lze naučit, aby fungovala na různých úrovních vědomí nebo reality. Tento vývoj je za normálních okolností zdlouhavý, ale vyšších úrovní vědomí lze dosáhnout systematickým meditováním nebo spontánně.

Během svého působení v této oblasti jsem se setkal s mnoha případy spontánního i systematického vývoje nervové soustavy. S dosahováním vyšších úrovní evoluce jsou spojeny určité fyzilogické změny. K těmto změnám může docházet postupně během let, aniž si jich všimneme, nebo k nim může dojít náhle. Některé příznaky těchto změn jsou velmi mírné, zatímco jiné jsou velmi silné; to záleží na množství stresu nahromaděném v těle. Může vám připadat divné, že mluvím o "stresu nahromaděném v těle", ale máme stále více důkazů, které ukazují, že citové stresy jsou vtištěny do hmotného těla stejně jako hudba do gramofonové desky. Víme, že citový stres vede u některých lidí k zvýšení krevního tlaku a nakonec k infarktu. U jiných může způsobit žaludeční vředy a jiná onemocnění. Mnoho tělesných příznaků lze připsat na vrub psychologickému stresu. Jinými slovy psychosomatické nemoci jsou indexem stresu v těle.

Tyto procesy podrobně popisuje Hans Selve ve své knize The Stress of Life (McGraw-Hill 1956, New York).  Přemíra tělesných stresů zatěžuje nerovou soustavu natolik, že to omezuje její kapacitu. Jinými slovy systém je naplněn nervozitou nebo "hlukem", který mu brání v dosažení vyšší úrovně.

Proto všechny meditační teorie zdůrazňují, jak důležité je tělo uklidnit. Stresy jsou struktury energie, které je třeba změnit nebo odstranit. Nejčastěji se stresů zbavujeme tím, že je měníme v tělesné pohyby. Je zcela běžné, že při meditaci lidé mimovolně pohybují rukama, hlavou nebo celým tělem. Čím silnější jsou stresy, kterých se zbavujeme, tím prudší jsou naše pohyby. Existují další způsoby, jakými se stresu můžeme zbavit. Mezi ně patří přímé uvolňování emocí, které se může projevit jako deprese, pláč nebo celkové emocionální chování. Jiné způsoby se mohou projevit ve formě bolesti v různých částech těla.

Meditace kombinovaná s lehkými posilovacími cviky, jakými jsou některá hathajógová a dechová cvičení, je nejúčinnějším, nejlevnějším a nejrychlejším způsobem odstraňování stresu.

Netvrdím, že u každého, kdo medituje, se budou projevovat příznaky, které jsem právě popsal. Naopak většina lidí, kteří meditují, bude mít velmi příjemné pocity, a ti, kteří mají příznaky stresu, je nakonec překonají, neboť hladina stresu se meditací postupně sníží. Pak začnou pociťovat vzrůstající vnitřní neklid, jehož nelze dosáhnout žádným jiným způsobem.

 

FYZIO-KUNDALINI SYNDROM

V této kapitole bych štenáře rád seznámil se specifickým problémem, který je spojený s urychleným vývojem nervové soustavy. Jak už jsem řekl, lidská nervová soustava má nesmírnou latentní schopnost vyvíjet se. Vývoj lze urychlit meditačními technikami, ale k jeho urychlení může dojít i spontánně. V obou případech dochází k řadě událostí, které někdy vyvolávají silné a neobvyklé reakce a neobvyklé psychologické stavy. Lidé, kteří meditují, mohou mít podezření, že tyto příznaky mají nějakou spojitost s meditací. Ti, u kterých se tyto příznaky projeví spontánně, se někdy vyděsí a hledají lékařskou pomoc.  (Občas hledají lékařskou pomoc jedinci z obou skupin.) Bohužel západní lékařství není zatím schopné tyto problémy léčit. Je zvláštní, že navzdory poměrně silným příznakům nedochází k patologickým změnám.

Většina méně závažných případů je považována za psychosomatické příznaky, zatímco v případech závažných se dělají buď drastické radiologické testy, nebo probatorní operace.

Tělesné příznaky obvykle začínají na levém chodidle jako mírné pálení nebo křeče. Ty se pak rozšiřují po levé noze vzhůru k boku. V extrémních případech může ochrnout chodidlo nebo celá noha. Může také dojít k znecitlivění kůže na noze. Od boku se pálení rozšiřuje vzhůru páteří až do hlavy. Někdy to vyvolává silné bolesti hlavy. V případě dlouhotrvajících bolestí hlavy může dojít k narušení zrakového nervu a poškození zraku. Někdy dochází ke ztrátě paměti a k celkové dezorientaci.

Psychologické příznaky se podobají příznakům schizofrenie. Proto jsou jedinci s takovými příznaky často diagnostikováni jako schizofrenici, načež jsou buď zavírání do psychiatrických ústavů, nebo podstupují velmi drastická léčení. Je ironií, že lidé, jejichž vývojový proces se urychlil a jež lze považovat za pokročilejší členy lidstva, jsou diagnostikování jako podprůměrní členové "normální" společnosti. Na základě diskuzí se svými přáteli psychiatry si dovoluji tvrdit, že pravděpodobně 20 až 30% schizofreniků patří do této kategorie, což považuji za nesmírné plýtvání lidským potenciálem.

 

Co je ta tajemná kundalini?

Z celé dosavadní diskuze vylývá, že meditace nebo dokonce jen obyčejný život jsou velmi nebezpečné. Tajemné příznaky, s nimiž si západní lékařství neví rady, se mohou projevit u každého. Dovolte mi, abych vás ujistil, že jen velmi malé procento lidí trpí těmito příznaky a navíc to má své výhody. Konec konců tyto příznaky jsou koreláty duchovního vývoje. Bylo by tedy rozumné, kdybychom prostudovali literaturu, která se těmito problémy zabývá, a kdybychom se pokusili najít údaje o podobných příznacích projevujících se v jiných civilizacích a v jiných dobách.

Učebnice jógy říkají, že kundalini je "energie svinutá jako had u základny páteře". Když se tato energie "probudí", vstoupí do páteře, stoupá vzhůru a člověku, který má tento zážitek, se jeví jako zářivý had. Když se had dostane do hlavy, pronikne temenem ven, aby se spojil s univerzální energií. Člověk, kterému se to stane, je považován za "osvíceného". Začne být velmi intuitivní a začnou se u něho projevovat psychické schopnosti jako například jasnozřivost. Zda tyto schopnosti rozvine, to záleží na mnoha okolnostech. Někdy na sebe však osvícení nechá čekat a všechno, co člověk dostane za své úsilí, jsou silné bolesti hlavy, které mohou trvat léta.

Učebnice jógy dále popisují sedm energetických center neboli čaker. Tato centra jsou oživována stoupající energií kundalini a stávají se příjemci a distributory kosmické energie v těle. Čakry jsou umístěny podél hlavních nervových pletení a do určité míry odpovídají našim endokrinním žlázám. Jsou-li čakry energizovány, ovlivňují naše endokrinní žlázy a jejich prostřednictvím naše chování. Z hlediska západní lékařské vědy je to naprosto nepochopitelné. Nicméně kundalini funguje, ať už se nám to líbí, nebo ne. Navíc příznaky, které se projevují u lidí západního světa, se shodují s příznaky vyvolanými exotickou a neuvěřitelnou kundalini.

V určitém ohledu jsou tyto problémy podobné situaci v akupunktuře. Exotická akupunktura se na Západě osvědčila, přestože naše věda není schopna vysvětlit, jak akupunktura funguje. Není to samozřejmě vina akupunktury, je to vina našich modelů reality. Jinými slovy nejsme schopni tomuto systému porozumět, protože se na něj díváme z příliš omezeného hlediska. Musíme vytvořit modely, které nám umožní dívat se na "podivné" působení akupunktury a kundalini takovým způsobem, abychom je pochopili. O to se pokusím na následujících stránkách.

 

Progresivní senzoricko-motorický syndrom

Tento dlouhý název označuje syndrom, který odpovídá zkušenostem lidí, kteří prožili příznaky, které jsme právě popsovali.

Jelikož jsem pracoval v oboru biomedikální technologie, zkoušel jsem měřit fyziologické změny způsobené změněnými stavy vědomí.

Výsledky některých měření jsem uvedl v první a druhé kapitole, kde jsem ukázal, jak rezonující srdce a aorta ovlivňují tělo, aby se pohybovalo v harmonickém rytmu. Poněkud technický popis fyziologického modelu, který jsem vypracoval, abych vysvětlil mechanismus kundalini, můžete najít v knize Kundalini - Psychosis or Transcendence? od Lee Sannelly (Nakl. Henry S. Dakin 1976, San Francisco).

Tady musím znovu opakovat své varování: Model je jen model a popisuje jen mechanicko-fyziologickou část "syndromu" kundalini. Kundalini je mnohem širší pojem, který zahrnuje planetární a duchovní síly. Nicméně i tento poněkud omezený model je užitečným nástrojem, neboť nabízí lékařské profesi rozumné vysvětlení syndromu, který dodnes nebyl vůbec popsán.

Model popisuje progresi příznaků, která lékaři umožňuje srovnávat příznaky popisované pacientem. Jestliže dosavadní progrese pacientových příznaků odpovídá modelu, pak lze snadno předpovědět příznaky budoucí. Má studie v Sannellově knize je jen předběžnou zprávou o progresi příznaků. Potvrzení některých předpokladů v mé studii by vyžadovalo další výzkumy.

 

Kundalini: Vrcholný mechanismus uvolňující stres

Tento model, jemuž můžeme říkat fyzio-kundalini, neboť se zabývá jen jejím fyziologickým aspektem, popisuje kundalini jako impulz energie, která se rozšiřuje kůrou obou mozkových hemisfér. Rozmístění bodů na senzorické a motorické kůře odpovídá bodům v těle, takže když stimulujeme určitý bod na kůře, představující například koleno, pacient to cítí v koleni. Nemůže vědět, že podnět přichází z mozku, který je uměle stimulován.

Rozložení bodů na kůře se jmenuje "homunuklus" neboli "človíček", protože když nakreslíme obrázek těla skládající se z částí, s nimiž jsou body na kůře spojeny, výsledkem je deformovaný tvar lidského těla (obr. A). Body na senzorické i motorické kůře jsou rozmístěny přibližně stejně.

Pokouším se ukázat, že rozmístění bodů na senzorické i motorické kůře odpovídá dráze, po které se kundalini v těle pohybuje. Tato dráha je popsaná v esoterické literatuře (viz Literatura 1-4). Na konci této kapitoly uvádím tři skutečné anamnézy.

Aby se takový impulz mohl pohybovat v mozkové kůře, vyžadujeme stojaté vlny z mozkových komor. Mozkové komory jsou dutiny naplněné tekutinou. Obrázek B ukazuje polohu laterální a třetí komory (vytečkovaná místa) a proužky tkáně (šrafovaná místa), která tvoří senzorickou a motorickou kůru mozku. Na obrázku A je průřez mozkem podél linie A - B na obrázku B. Vibrace, které vznikají v komorách, jsou přenášeny do šedé hmoty mozkové kůry, která lemuje fisuru "polarizující" kůru takovým způsobem, že začne přenášet signál podél homunkula, počínají prsty u nohou. To je znározněno na obrázku A linií šipek tvořících uzavřený obvod. Ten se liší od normální dráhy impulzů, kterou znázorňují dvě paralelní křivky, jedna stoupající do mozkové kůry a druhá klesající dolů. Normální signály řicházejí do kůry z pravého úhlu.

Stav blaženosti, který popisují lidé, jejichž kundalini prošla celý obvod kolem hemisfér, lze vysvětlit jako stimulaci center rozkoše vyvolanou oběhem "proudu" senzorickou kůrou. Centra rozkoše na obrázku A jsou umístěna v dráze obvodu "proudu" v obou hemisférách hned pod prsty homunukla. Když se tělo začne mimovolně pohybovat v důsledku obíhajícího "proudu", musíme předpokládat, že senzorická kůra "hovoří" s kůrou motorickou (obr. B).

Skutečnost, že většina popsaných příznaků začíná na levé straně těla znamená, že k oběhu proudu dochází převážně v pravé hemisféře. To je pochopitelné, neboť logickou, lineárně myslící levou hemisféru používáme neustále, zatímco meditace stimuluje citovou, intuitivní pravou hemisféru.

Z mého modelu také vyplývá, že spontánní případy aktivace kundalini lze připisovat mimo jiné také vlivu určitých mechanických a akustických vibrací v našem okolí. To bylo prokázáno metodou biologické zpětné vazby užívající pulzujícího megnetického pole kolem hlavy. Lidé bývají vystaveni frekvencím 4 až 7 Hz prostě proto, že často jezdí v autě, jehož pérování a sedadla produkují tyto vibrace; nebo mohou být vystaveni po dlouhou dobu podobným frekvencím způsobeným například klimatizačním zařízením. Kumulativní účinek těchto vibrací může u některých citlivých lidí vést k spontánní aktivaci fyzio-kundalini.

Musím zdůraznit, že zdraví, relaxovaní lidé, kteří netrpí psychologickým stresem, si těchto příznaků ani nevšimnou. Tyto příznaky začnou být nepříjemné, teprve když se kundalini rozšíří do oblastí stresu v těle. Příznaky budou setrvávat, dokud stres v určité oblasti těla není uvolněn. To se bude projevovat lokalizovanou bolestí. Po uvolnění stresu bude kundalini pokračovat, dokud nenarazí na další oblast stresu. Závažnost příznaků je vždy úměrná stupni stresu. Když kundalini oběhne celý obvod, tělo se zbaví hluboce zakořeněných stresů, a jelikož je spojeno s mozkovou kůrou, můžeme říct, že se jich zbaví i mozek. Proto je kundalini úžasným systémem uvolňujícím stres. Kundalini zabrání další akumulaci stresu v těle. Jakmile celý obvod funguje, stresy jsou z těla odstraňovány tak rychle, jak přicházejí, takže se nemohou trvale hromadit.

Je zajímavé podotknout, že u některých druhů epilepsie také existuje charakteristická progrese příznaků, které se někdy říká "pochod epilepsie". V tomto případě však příznaky postupují opačným směrem. U epileptika se příznaky začnou projevovat nejdříve v oblasti rtů a tváře; potom se začnou rozšiřovat dolů krkem, do ramen, paží a nakonec do nohou. Zdá se tedy, že kundalini je přirozenou obranou proti některým druhům epilepsie. Meditace by tedy mohla být dobrým léčením tohoto onemocnění.

 

Dospívání nervové soustavy

Lze říci, že když kundalini ukončí svůj oběh, lidská nervová soustava dosáhne stavu, který je analogický se stavem puberty v tom smyslu, že nervová soustava může začít fungovat na stále vyšších úrovních vědomí. Znamená to, že dosáhla stavu dospělosti a může nyní přijmout mnohem zodpovědnější roli.

Po určité době můžeme cítit zvláštní stimulaci v oblasti solárního plexu, ke které dochází většinou v noci, když ležíme na zádech. Máme pocit, že nám těmito oblastmi proudí do těla energie, která stimuluje některé vnitřní orgány. Je to proto, že nervová soustava je očištěna, takže je schopná rezonovat s vnějšími energiemi. Mohou to být energie spojené s aktivitou naší planety nebo Slunce. Mnoho druhů elektromagnetických oscilací uvnitř silového pole Země má tyto fyziologické frekvence.

Doufám, že jste nezapomněli, co jsme říkali v deváté kapitole o primitivním vědomí naší planety a o vyšším vědomí, které užívá naší planety jen přechodně. Jakmile se naše nervová soustava vyvvinula do tohoto stupně, energie vyšších vědomí do ní začne automaticky proudit v důsledku vzájemné rezonance. To urychluje další vývoj nervové soustavy, což vede k tomu, že se tato vědomí nakonec projeví způsoby, které odpovídají našim individuálním potřebám a schopnostem. Postupně začneme rozumět způsobům, jakými funguje Příroda, takže si uvědomíme, že jsme velmi aktivní součástí vesmíru. Toto uvědomění bude velmi vzrušující. Nejdůležitější bude zachovat si klidný, vyrovnaný přístup a nenechat se vyvést z míry tím, co se děje. Důležité je dodržování pravidelné životní rutiny, která působí jako protiváha vzrušujících událostí, k nimiž může docházet při meditaci i v každodenním životě.

To všechno se může stát spontánně, to jest lidem, kteří nemeditují. Je to však obvykle spojeno s traumatickými zážitky a velmi často to vede k hospitalizaci těchto lidí. Obvyklou diagnózou je schizofrenie. Důvodem je, že se tito lidé najdednou dostali do situací, v nichž fungují v několika realitách. Slyší a vidí věci, které se odehrávají v sousedních realitách, to jest v realitě astrální i vyšších, neboť jejich "frekvenční odezva" se rozšířila. Protože však neprošli systematickým vývojem, jaký zaručuje meditace, nejsou schopni situaci zvládnout. Nápor nových informací je příliš velký, takže tito lidé jsou zmatení, protože nedokážou rozlišovat mezi jednotlivými realitami.

Jejich zmatenost se nakonec projeví i navenek a oni začnou hledat pomoc u příbuzných a známých a budou se jim svěřovat se svými zážitky. Ti jim poradí, aby vyhledali lékařskou pomoc. Léčení však může zahrnovat velké dávky sedativ nebo elektrošoky, což může trvale poškodit jejich citlivou nervovou soustavu. Je to samozřejmě politovánihodné.

V takovýchto případech spontánního vývoje, který se projevuje silnými, dlouhotrvajícími bolestmi hlavy, tlakem v očích a ostatními příznaky, může dojít k trvalému poškození duševních nebo tělesných funkcí.

Nicméně, lidé kteří meditují, mají mírnější příznaky a není pravděpodobné, že kvůli občasným problémům přestanou meditovat. Protože mají lépe vyvinutou nervovou soustavu, uvědomují si, že se jedná o dočasné problémy, které zmizí, jakmile se jejich nervová soustava úplně očistí.

Je jasné, že dnešní metody léčení nám při odstranování těchto problémů příliš nepomáhají. Tyto metody při nejlepším zmírňují naše problémy, ale jedině za cenu omezování našeho duchovního vývoje. Doufám, že se v budoucnosti objeví lékařská střediska, která budou schopna tyto problémy řešit. Lékaři v takových "holistických střediscích" budou mít osobní zkušenost s příznaky, které jsme tu popsali, nebo budou mít patřičnou průpravu, aby jim rozuměli a byli schopni zacházet se svými pacienty takovým způsobem, aby neomezovali rozvoj jejich nervové soustavy. Čím více lékařů začne meditovat, tím více jich bude přitahováno právě k takovéto práci. Přirozeně nadaní psychiští léčitelé, kteří těmto procesům rozumějí, by měli mít své místo v budoucích holistických střediscích; totéž se týká chiropraktiků, akupunkturistů a všech, kteří rozumějí proudění energie v lidském těle. 

Tato holistická střediska budou schopna zabývat se nejen lékařskými aspekty, ale také aspekty duchovními.

Psychologické aspekty urychleného vývoje nervové soustavy výborně popsal italský psychiatr a zakladatel "psychosyntetické školy" Robert Assagioli. Tato škola je součástí širšího trendu v psychiatrii a psychoterapii, který si uvědomuje základní duchovnost člověka a který vyvíjí nové metody léčení problémů způsobených urychleným vývojem nervové soustavy.

Následující pasáž pochází z Assagioliho knihy Psychosynthesis:

Při analyzování problémů, k nimž dochází v procesu duchovního vývoje, musíme brát v úvahu jak postupná stadia seberealizace, tak výsledky úplné seberealizace.

Duchovní vývoj je dlouhá a obtížná cesta, dobrodružná cesta oblastmi plnými překvapení, těžkostí a nebezpečí. Tato cesta zahrnuje drastické změny "normálních" složek osobnosti, probouzení potenciálních schopností, zvyšování úrovně vědomí a fungování v nových vnitřních dimenzích.

Nemělo by nás tedy překvapovat, že taková radikální změna se vyznačuje několika kritickými stadii, která jsou často doprovázena různými nervovými, emočními a duševními problémy. Tyto problémy se mohou projevovat stejnými příznaky jak problémy způsobené obvyklejšími příčinami, nicméně mají docela jiný význam a funkci, a proto je třeba přistupovat k nim jiným způsobem.

Výskyt nemocí duchovního původu se zvyšuje úměrně s rostoucím množstvím lidí, kteří se snaží žít plnějším životem, at už vědomě, nebo nevědomě. Kromě toho vyšší vývojová úroveň a složitost osobnosti moderního člověka a jeho kritičtější mysl znesnadňují duchovní vývoj. 

Tyto problémy lze zmírnit jedině kombinací psychologického a tělesného léčení.

Tabulka v závěru knihy ukazuje 10 dokumentovaných případů syndromu fyzio-kundalini. Obrázek C znázorňuje progresi příznaků. Impulz kundalini pohybující se vzhůru páteří postupně stimuluje čakry odpovídající hlavním nervovým pletením v pánvi, solárním plexu, srdci, hrdle a v hlavě. Zdá se, že účelem tohoto syndromu je sjednotit mozkomíšní a autonomní nervovou soustavu, což umožní systému ovládat autonomní funkce. To potvrzují pokusy prováděné s jogíny, kteří snadno ovládají tělesné funkce, jež západní věda považovala ještě donedávna za vědomě neovladatelné.

Toto další stadium vývoje naší nervové soustavy je nutným korelátem duchovního vývoje lidstva.

 

Tři dokumentované případy Kundalini

 

Malířka: věk 48 let

Přibližně po pěti letech Transcendentální meditace začala cítit občasné pálení v pažích a horkost v rukou. Často nespala několik dní za sebou, cítila proudění energie po celém těle a několikrát měla "sen" o tom, že se její vědomí oddělilo od těla. V hlavě slyšela nepřetržitý hlasitý zvuk. Brzy dostala křeče do palců u nohou; ty pak následoval pocit chvění v celých nohou. Přes noc jí zčernal nehet na palci u nohy a posléze se oddělil od kůže. V nohou cítila silné vibrace. Vibrace se rozšířily do kříže a vzhůru do hlavy, takže měla pocit, jako by měla kolem hlavy obruč. Hlava se jí začala spontánně pohybovat. Později se jí začalo kroutit tělo a jazyk tlačil na horní patro. Pak slyšela silný zvuk "OM". Palčivý pocit se rozšířil od šíje přes zadní část hlavy až k čelu. Nosní dírky byly stimulovány, takže měla pocit, že se jí prodlužuje nos. Palčivý pocit se začal rozšiřovat dolů po obličeji. Občas se jí zdálo, že se jí oči pohybují nezávisle jedno na druhém, a měla pocit, že se jí zornice zavrtávají do hlavy a setkávají se uvnitř. Pak cítila nesmírný tlak v hlavě a viděla zářivé světlo, následované pocitem blaha a smíchem. Palčivý pocit se rozšířil k ústum a bradě. Ve snech slyšela nebeskou hudbu. Pak se palčivé pocity rozšířily dolů přes hrdlo až na hruď a břicho a nakonec začala mít pocit, jako by se uzavíral jakýsi obvod ve tvaru vejce, vzhůru páteří a dolů po přední straně těla. Energie probíhající tímto obvodem aktivovala jednotlivé čakry od břicha, přes pupek, solární plexus, srdce až k hlavě. Poslední byla aktivována čakra v hrdle. Potom měla pocit nepřetržitého proudění energie do těla skrz pupeční krajinu. Tento pocit přestal, když energie oběhla celý "obvod". Celý zážitek měl silný sexuální podtext. K těmto příznakům docházelo po dobu několika měsíců. Během posledních dvou let se některé příznaky občas vracejí, zejména během meditace nebo když leží v posteli.

Během těchto zážitků někdy docházelo k jógickému dýchání. Nakonec cítila tlak v hlavě, který byl soustředěn kolem týlu, temene a čela. Tlak ovlivnil oči a zrak se zhoršil. Tlak v očích a temeni hlavy byl nejhorší při čtení.

Hlasitý zvuk uvnitř hlavy nakonec ustal. Během celého tohoto období si uvědomovala, že jí v těle stoupá kundalini, nebot o tom předtím četla. Proto se nevzrušovala a dala událostem volný průchod. Nicméně celá situace se vyvinula v emoční dezorientaci a sníženou schopnost sloučit tyto zážitky s každodenní činností.

Protože jí příval energie nedovoloval po několik měsíců normálně spát a pokračoval i přes den, její pracovní výkonnost klesla a ona měla pocit, že sleduje svou činnost jako nezaujatý pozorovatel. Nakonec dostala situaci pod kontrolu. Dosáhla větší emoční stability, zbavila se napětí a její intuice vzrostla.

 

Vědec: věk 53 let

Po pěti letech Transcendentální meditace sebou v noci v posteli a při meditacíh začal mlátit. O několik měsíců později začal cítit palčivou bolest v lýtkách, následovanou křečemi v palcích u nohou. Křeče se rozšířily na ostatní svaly a pak postupně ustaly. Palčivý pocit se mu rozšířil do kříže a on tam "viděl" červené světlo. Světlo se změnilo v jakousi hůl, která začala stoupat vzhůru páteří. Pak se světlo rozšířilo do pupeční krajiny spolu s pocity vibrace a pálení. Postupně stoupalo páteří až k srdci, jejž stimulovalo, a pak pokračovalo dál. Když se dostalo do hlavy, "viděl" záplavu bílého světla, jako by měl lebku osvícenou zevnitř. Pak světlo vytrysklo temenem hlavy ven. Později cítil vibrace v pravém zápěstí, paži a v levé noze. Kdykoli se na své pocity soustředil, pocity zmizely. Pak začal cítit, jak mu probíhá proud rameny a pažemi; tento proud přicházel ve formě vln, které se opakovaly asi třikrát až čtyřikrát za vteřinu a později až sedmkrát za vteřinu. Jednou, když se soustředil do centra hlavy, dostal nekontrolovatelné křeče.

Během tohoto období občas slyšel v hlavě hvízdání a syčení. Jindy slyšel zvuky flétny. Často měl pocity klidu a blaženosti.

Ze spánku ho budil "automatický" pohyb těla. Občas se probudil a zjistil, že dělá různé jógické cviky a dechová cvičení. Po několika nocích se mu palčivý pocit rozšířil do čela, nosu, tváře, úst a brady. Během celého procesu měl pocity extáze a sexuálního vzrušení. Pak tyto pocity ustaly a vracely se jen občas v noci, když ležel v posteli. Byl však schopen zbavit se jich tím, že se otočil na bok.

Asi po roce začal v noci cítit tlak v hlavě, který se pak rozšiřoval do těla. Zárověn od žaludku začaly stoupat palčivé pocity. Všechno to "viděl" jakoby z velké vzdálenosti. Palčivé impulzy se setkaly v jeho  hrdle. Měl pocit, že se v místě jejich setkání objevila díra. Touto "dírou" začaly vycházet všelijaké spotnánní zvuky, které nemohl ovládat. Asi po šesti měsících se impulzy přemístily z hrdla do krajiny břišní, kde zůstaly po dobu několika měsíců, než přešly do pánve.

Tento vědec měl velmi citilivou nervovou soustavu, ale skutečnost, že si uvědomoval, čím prochází, ho bránila před dezorganizujícími aspekty kundalini. Uvědomoval si, že jeho potíže jsou následkem příliš intenzivního meditování, takže netrpěl žádnými úzkostnými pocity.

 

Malířka: věk 53 let

Mnoho let cvičila jogu, ale nikdy nemeditovala. Před třinácti lety začala mít bolesti v kříži a částečně jí ochrnula levá noha. Ochrnutí trvalo několik měsíců. Měla pocit, jako by jí po noze lezli mravenci; dostávala do nohy křeče a cítila v ní palčivou bolest. Tyto potíže se periodicky opakovaly po dlouhou dobu. Dvakrát jí zčernal nehet na palci u nohy. Její bolesti v kříži byly diagnostikovány jako ischias a osteoporóza.

Během posledních tří let měla bolesti v levém boku, většinou v letních měsících. Na rentgenových snímcích nebylo nic patologického. Poslední dva roky cítí v levé ruce slabost, tíhu a tupou bolest. 

Když měla mít jednou důležitou přednášku, dostala silné bolesti v zádech mezi lopatkami a pocity úzkosti. Nemohla mluvit ani se pohybovat a stěží dýchala. Bolest od té doby ustala, ale několikrát se vrátila. Rentgenový snímek ukazoval zánět obratlů. 

Už od děství měla křeče a palčivé pocity v nohou a trpěla nevolností, bolestmi hlavy a migrénami. Během posledních několika let se jí oslabil zrak  v levém oku a ztratila schopnost rozlišovat barvy; lékaři diagnostikovali progresivní degeneraci zrakového nervu způsobenou "masou" blíže neurčenou v zadní části očnice. Její matka měla zelený oční zákal.

Nedávno jí byl předepsán kortizon na štítnou žlázu - která je také horší na levé straně. Z diagnostických důvodů nedávno vzala radioaktivní jod a po čtyřiadvaceti hodinách asi na dvacet minut viděla téměř jasně.

V průběhu těhotenství měla velmi citlivý zrak, chut a čich. Když jsem s ní hovořil, bylo mi jasné, že má velmi vyvinutou nervovou soustavu. Po celou dobu si uvědomovala činnost vrcholné čakry v hlavě - "Temeno hlavy jsem měla stále otevřené" - ačkoli nechápala, jaký to má význam. Už jako dítě si byla vědoma existence vyšších realit, ale nepovažovala to za něco neobvyklého, nebot se domnívala, že všichni ostatní vidí stejným způsobem jako ona - "druzí o tom prostě nemluví". Rodiče jí říkali: "Sestup z nebe za zem."

Dlouholeté cvičení jogy aktivovalo a urychlilo činnost čaker a je pravděpodobně příčinou probuzení kundalini. Důsledky spontánního probuzení kundalini jsou evidentní z jejích lékařských záznamů. Její příznaky začaly v palci u levé nohy, pokračovaly vzhůru do pánve a odtud do krku - štítná žláza, a nakonec do hlavy. Tlak v hlavě způsobený prouděním kundalini vedl k degeneraci zrakového nervu.

 

 

 

LITERATURA

1. Leadbeater, The Chakras. Theosophical Publishing House, Wheaton, III.

2. Krishna, Gopi, Kundalini. Shambala Publications 1970, Berkeley, Calif

3. The Awakening of Kundalini. E. P. Dutton 1975, New York

4. Rele, Vasant G., The Mysterious Kundalini. D. Taraporevala Sons & Co., Ltd., Fort, Bombay

5. Assagioli, Roberto, Psychosynthesis. Viking Press 1965, New York.

6. Sannella, Lee, M. D., Kundalini - Psychosis or Transcendene. Henry S. Dakin 1976, San Francisco

7. A DEmonstration of Voluntary Control of Bleeding and Pain. Research Department, The Menninger Foundation, Topeka, Kansas.

8. Rama, Swami, Voluntary Control Project. Research Department, Menninger Foundation, Topeka, Kansas.

 

Příště:

Můj komentář

 

Zobrazeno 2179×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz