Kdo má uši, slyš.

LSD a falešný svědek

12. 4. 2013 17:14
Rubrika: Nezařazené

Dnes bych se chtěla dostat k tomu, kdo je podle Bible vlastně falešný svědek. Jsem přesvědčená o tom, že už svou teorii máte - buď je to prostě nějaký človek, který tu byl je anebo teprve bude. Dovolila bych si Vás ale uvést v omyl. Nejdříve se ale podíváme na neslavné trio LSD - tedy Lucifer, Satan a Ďábel (Devil).

Mnozí si myslí, že jde o jednu a tutéž bytost, osobnost či identitu. Není to pravda. Podívejme se do Zjevení, kolik identit nám nabízí:

V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem(1). A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak (1) - ten dávný had(2), zvaný ďábel (2) a satan (3), který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. ZJ 12:7-9

KJV: "And the great dragon (1) was cast out, that old serpent(2), called the Devil(2), and Satan(3), which deceiveth the whole world: he was cast out into the earth, and his angels were cast out with him."

Jak si můžete všimnout, český překlad je v tomto poněkud nepřesný, měl by znít asi takto  - ZJ 12:9 -
"A ten veliký drak byl svržen, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svedl celý svět: byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním."

Více najdeme také ve Zjevení - 16:13:

"Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám."  - 3 bytosti, drak je Lucifer (1), šelma padlý princ = Ďábel, Abaddon ze Zj 9:11 (2)a falešný prorok (3), viz níže.

Dále Zj 20:2  "Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let."


KJV "And he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the Devil, and Satan, and bound him a thousand years,"

 
Snad je to nyní jasnější a můžeme se posunout dále. Kdo je tedy falešný prorok? Satan.
 
Job 1:6  Jednoho dne, když synové Boží přišli, aby předstoupili před Hospodina, přišel s nimi i satan.
Job 2:4-5 "Kůži za kůži! Za svůj život člověk dá vše, co má," namítl satan Hospodinu.
"Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!"
 
 
Co zde Satan dělá? Křivě prorokuje o člověku a hledá další duchovní bytosti, tolik, kolik jen může a to po celé Zemi ("Procházel jsem zemi křížem krážem" - Job 2:2) a přináší na člověka falešné obvinění, poštvává je proti sobě i Bohu - chce si nárokovat slávu jen pro sebe a nenechat o ni usilovat člověka. A některé z těchto obvinění jsou zaznamenány na shromáždění na Svaté hoře:
 
Ez 28:14  Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel.
 

Raději se prozatím vyhnu tomu, co to vlastně ty žhnoucí kameny jsou, ale zde vidíme, že Satan byl ten první, kdo si dovolil osočovat člověka.
ZJ 12:10 - A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Teď přišlo vítězství, moc a království našeho Boha a vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen žalobce našich bratrů, který je dnem i nocí obviňoval před Bohem.
 
Dan 8:25
a díky jeho chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, až se nakonec postaví proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen.
Ekum. př. - Obezřetně a se zdarem bude jeho ruka lstivě jednat; ve svém srdci se bude vypínat, nerušeně uvrnhe do zkázy mnohé. Postaví se proti Veliteli velitelů, avšak bude zlomen bez zásahu ruky."

Až Ježíš přijde, zničí LSD svým slovem!!! Nikoliv hněvem!!! Ne fyzicky - "bez zásahu ruky"!
Velitel velitelů, nebo Kníže knížat je Ježíš. My sami jsme považováni za velitele - máme zdědit duchovní království.
 
Dan 8:10-11
Rozmohl se až k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a pošlapal je.
 Ve svém rozmachu se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho svatyni.
 
Velitel zástupu - Ježíš
 
Dan 8:23-24
Ke konci jejich kralování povstane k dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludný.
24 Získá obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí nevídanou zkázu a podaří se mu vše, co podnikne. Bude hubit mocné bojovníky i svatý lid

Ďábel - král surový a záludný, který doufá, že přijde v materiálním těle, je zatím jen duchovní bytost = Antikrist. "Ne svou vlastní silou (mocí)" - to znamená, že někdo jiný mu ji dává - falešný prorok - Satan (dle hierarchie, kde Lucifer je na nejvyšším stupni, následuje Satan a poté Ďábel = LSD).
 
A jak jsme četli výše ve ZJ 12:9 - "Satan, který svádí celý svět" - oklamal i ďábla, zprvu ale všichni pracovali a chválili jednoho Boha:
 
Job 38:7 "když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí?"
 
Když Bible říká všichni, tak myslí opravdu všechny, nebo ne? Uvědomujete si, že zde byl čas, kdy všechny duchovní bytosti chválili Boha Otce? Všechny! A až poté nastala vzpoura ....
 
Ž 82:7 - Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synovéJakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!".
 
Tento žalm ale říká, že tito velitelé zemřou jako lidé - právě proto, že se vzbouřili.
 
Kapitola 38 u Jóba celkově popisuje založení Země. Po verš 7. mluví o čase před vzpourou a od 8. verš je již po vzpouře. Píše, že tyto rebely musel Bůh spoutat, což víme i ze Zjevení.
Job 38:10-11 - když jsem mu vytyčil meze své, závory osadil na dveře
11 a řekl: ‚Smíš až sem, a dál už ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'?
 
 
Stanovit meze - svázat = pečeť = závory a dveře
Zobrazeno 1039×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz