Kdo má uši, slyš.

Nephilim, Annunaki a Strážci

14. 2. 2013 16:37
Rubrika: Nezařazené

V dávných dobách byla lidstvu také známa civilizace z “jiného světa“, tzv. Annunaki. Mnozí tvrdí, že to byla civilizace z planety Nibiru – další planeta za Plutem s oběžnou dráhou 3600 let. Její údajná existence mnohým nahání hrůzu, neboť se bojí jejího střetu s naší planetou. Další věří, že při jejím dalším přiblížení k Zemi se tato civilizace vrátí. Ovšem to je jen další způsob, jak vydělat na lidském strachu. Je ale pravděpodobné, že se bytosti jako Annunaki budou snažit ukázat, že přišli z této planety. Odkud ale skutečně vzejdou se dočteme později.

vlevo normální lidé, vpravo annunaki

 

Starým Summeřanům můžeme vděčit za to, že zaznamenali působení Annunaki. Přítomnost Anunnaki může historiky zaskočit, jejich jazyk může zmást lingvisty a jejich pokročilé technologie můžou zmást vědce, ale odmítnout je by bylo hloupé. Summeřané nám přesně řekli, kdo Anunnaki byli a ani historie či věda je nemůže popřít.

Ze summerských textů tedy Anunnaki překládáme jako „ti, kteří přišli z nebe na zem“.

Jsou to padlí andělé, také známí jako Watchers – „Strážci“. Jak vidíte z obrázků, jejich postavy byly velmi vysoké a velmi pravděpodobně to také byli bytosti s krásným vzhledem.

Goliáš - z jakého byl asi rodu?

Také v Bibli můžeme najít reference o velkých stvoření – o obrech:

V oněch dnech byli na zemi obři -- a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži. Gen 6:4 

Ten samý výraz „nphyil“ neboli „Nephilim“ (Tóra, znamená „násilný“ nebo „příčina pádu“, „podiv“, „zázračné dítě“ nebo „monstrum“) je použit i zde:

Viděli jsme tam i zrůdné obry, mezi něž patří synové Anakovi. Připadali jsme si proti nim jako kobylky a stejně tak jsme připadali i my jim! Nu 13:33

Obry můžeme po potopě vystopovat jako „potomky/syny Anakovi“ (Nu 13:22, 28,33; Dt 9:2; Joz 15:13-14; Joz 21:11; Sd 1:20). Také se jim říká Refaim, Emim nebo Zamzummim. Z rodů, které nesly „obří símě“ vyšli z potopy živí pouze Filištínci (Pelištejci). Z tohoto rodu také pocházel Goliáš! Navíc se v Gen 6:4 píše, že zde byli „také potom“. Nejen, že byli velcí, měli také šest prstů na nohou i rukou. Více se o tomto tématu dozvíme v poslední části dokumentu.

Tyto obry měly božským synům je rodit lidské dcery. Ty je svou krásou neskutečně přitahovaly. Přišli v podobě přitažlivých mužů.

Předpotopní doba je podle mnohých legend nazývána „Zlatým věkem bohů“.

Pokud tedy písmo dobře pochopíme – oni boží synové, neboli Annunaki – ti, kteří spadli z nebe na Zem jsou padlí andělé, kteří se vzbouřili proti Hospodinu Bohu, s jejich „otcem“ Luciferem. Ze spojení lidských dcer a padlých andělů se pak rodili Nephilim – obři.

Ovšem mnoho lidí si neuvědomuje, že vzpoura 1/3 andělů a Satana jsou dvě odlišné věci.

Andělé nebyli součástí Satanovy vzpoury; vytvořili svou vlastní rebélii proti Bohu tím, že se rozhodli opustit jejich první místo v nebi a jít na Zem a žít tam s lidskými ženami.

 

Následuje prorocké slovo Enocha, které znovu krásně Písmo doplňuje:

A stalo se, když v oněch dnech přibývalo lidských dětí, že se jim rodily krásné, půvabné dcery. Když je andělé, synové nebes, spatřili, zatoužili po nich a řekli si: „Pojďme si vybrat ženy mezi lidskými dětmi a ploďme jim potomstvo.„ A Semjaza, který stál v čele, řekl: „Bojím se, že se k tomu snad ani neodhodláte, vždyť sám bych pak pykal za tento velký hřích.„

Enoch dále pokračuje, Strážci udělali vzájemnou přísahu, že tento hřích provedou. Na hoře Cher-Món (Hermon) bylo na 200 vůdců, kteří každý měl na starosti další desetitisíce jiných Strážců. Kolik jich ale padlo přesně, nevíme.

A byli s nimi všichni ostatní a brali si ženy; každý si pro sebe vybral jednu a začali k nim vcházet a spát s nimi. Učili je kouzlům a čárům a obeznámili je s řezáním kořenů a roubováním stromů. A ony počaly a porodily velké obry, jejichž výška byla tři tisíce loktů. Tito pak snědli všechen majetek lidí, až je lidé nebyli s to uživit. Tak se obři obrátili proti lidem, aby je zhltali. A počali páchat zlo proti ptákům a zvířatům, plazům a rybám a pojídat vzájemně své maso a pít z něho krev. Tu země pachatele zla obvinila.

... jak vyučovali okultismus:

A Azazeel učil lidi dělat meče, nože a štíty a drátěné košile a obeznámil je s věcmi, jež k tomu patří  s jejich opracováváním, snáramky a ozdobami, používáním antimonu a líčením obočí, s nejvzácnějšími a nejvybranějšími drahokamy všech barevných odstínů a s proměnlivostí světa. Nastala velká bezbožnost a rozmohlo se smilstvo, lidé setrvávali v hříchu a všechny jejich cesty vedly ke zkáze. Amiziras' učil všechny zaříkávače a řezače kořenů, Armaros učil, jak zbavovat kouzel, Berakeel vyučoval astrology, Kokabiel učil znamením, Tamiel astrologii a Asdareel vykládal o dráze měsíce.

Pak Míkael a Ureel a Rufael a Gabriel hleděli z nebe a spatřili mnoho krve na zemi prolité a všechno zlo, jemuž lidé propadli. Říkali si mezi sebou: „Nářek hynoucí země je slyšet až k bránám nebe. Duše lidí vám, vy svatí v nebi, žalují a prosí: ,Zjednejte nám u Nejvyššího spravedlnost."

Řekli Králi, svému Pánu: „Ty jsi Pán pánů, Bůh bohů, Král králů. Trůn tvé slávy přetrvá věky a tvé jméno bude věčně svaté a slavné, neboť ty jsi požehnaný a slovutný! Jsi tvůrce všech věcí, všemu vládneš a tvému zraku je vše odhaleno, takže všechno vidíš a nic se před tebou nemůže skrýt. Pohleď tedy, co učinil Azazeel, jak naváděl ke všem nepravostem na zemi a prozradil tajemství všehomíra, jež se udala v nebi. A vyučil kouzlům Semjazu, jemuž jsi dal moc, aby byl hlavou svým druhům. A oni chodili k dcerám člověka na zemi a spali s nimi, stykem s oněmi ženami se poskvrnili a neskryli před nimi ani jeden svůj hřích. Ty ženy pak porodily obry, a celá země tím byla naplněna krví a zlem. Hleď, jak duše těch, kteří zemřeli, křičí a žalují až k bráně nebes a slyš, jak jejich úpění se stupňuje: Nemohou však uniknout zlu, které se páchá na zemi. Vždyť ty víš o všech věcech, dříve než se staly, a znáš i to, co z nich pochází, avšak nám o tom nic neříkáš. Co jim za to máme udělat?

Na to Nejvyšší, Vznešený a Svatý promluvil a poslal Asereljura k synu Lachema se vzkazem: „Řekni mu mým jménem: ,Ukryj se!' a zjev mu konec, který se blíží: Celá země bude totiž zničena a vše, co je na ní, bude vyhlazeno. A také ho pouč, jak může uniknout zkáze, aby jeho símě zůstalo zachováno po všechna pokolení.“ A Pán potom promluvil k Refáelovi: „Spoutej Azazeelovi ruku a nohu a vsaď ho do temnoty; pak otevři poušť, která je v Dudaelu, a tam ho svrhni.

Následující verše hovoří o jejich soudu a uvěznění, poté mluví Bůh přímo s Enochem, kterého Strážci přemluvili, aby jednal v jejich prospěch.

Mocným hlasem mi řekl: „Slyšel jsem tě, Henochu, muži spravedlivý a písaři spravedlnosti. Nestrachuj se a přistup blíž a vyslechni mne. Jdi a strážcům nebes, kteří tě vyslali, aby ses za ně přimluvil, vyřiď: Vy se máte přimlouvat za lidi, a ne lidé za vás. Proč jste opustili vysoká, svatá, věčně trvající nebesa a znečistili se tělesným stykem s dcerami lidí a vzali si je za ženy, chovali se jako děti země a zplodili obry jako své syny. Vy však netělesní svatí a věčný život žijící jste se s ženami poskvrnili, zplodili jste děti tělesnou krví a toužili po lidské krvi: Tak jste zplodili tělo a krev, jako je plodí ti, kdo jsou smrtelní a hynoucí. Ženy jsem jim dal proto, aby je oplodňovali, aby se z nich rodily děti a aby jim tak na zemi nic nechybělo. Vy však jste od původu duchové, obdaření věčným životem a nepodléhající smrti po všechna pokolení světa. Žen se vám nedostalo proto, že nebeští duchové obývají nebesa. (Démoni:) Nyní však obři, zrození z duchů a lidských těl, budou na zemi nazýváni zlými duchy a jejich obydlí bude na zemi. Takto vzniklí zlí duchové jsou tedy stvořeními shůry a mají původ ve svatých strážcích. Na zemi se stanou zlými duchy a tak budou i nazýváni. Duchové nebes obývají nebesa, zatímco duchové země, kteří jsou zrozeni na zemi, mají na zemi i svůj příbytek. Duchové obrů budou utlačovat, hubit, napadat, válčit a přinášet zkázu lidem na zemi a budou zdrojem jejich hoře; nebudou se živit žádným jídlem, nebudou pociťovat žízeň a budou neviditelní. A tito duchové budou bojovat proti dětem lidí a proti ženám, neboť z nich pocházejí.

To jsou ti démoni, se kterými máme co do činění i dnes. Potulují se po světě, souží lidstvo a nutí je hřešit.

Popsané pasáže tedy popisují první vzpouru padlých andělů proti Pánu. Poté, co zplodili obry, byl svět zničen potopou, ale oni se nezastavili a znovu přišli na Zem. V té době dobyli asi 20 měst, aby prohlásili zemi Izraele a Egypta za své vlastní. Bible je plná odkazů na Izrael, který měl co do činění s hybridy.

Padlí andělé nejen že kopulovali se ženami, ale vylepšovali také zvířecí DNA a mohli tak stvořit takové bestie jako byli Mínotaurus, Peagasus nebo dinosauři. (Mínotaurus – obří člověk s býčí hlavou, v labyrintu, kam si nechal každý rok posílat 7 chlapců a 7 dívek. Pokud nic takového neexistovalo, proč by se někdo obtěžoval se stavbou tak obrovského labyrintu?)

Dokonce se spekuluje o tom, že Antikrist má být takové stvoření –  padlý anděl a zároveň také člověk – ničema v andělské podobě. Bude ze Satanova sémě, tedy Nephilim.

Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne. Ž 1:6

Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život. Tehdy přišel kázat duchům v žaláři - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. 1Pe 3:18-20

I když spousta z Vás Enochovy spisy nepřijímá, myslím, že svěděctví o obrech je dostačující z výkladu Bible.

 

Když popřeme existenci Annunaki - odkud se tedy vzaly tak velké skeletony a obři, o kterých se mluví v Nu 13:33?

Zobrazeno 9277×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz