Kdo má uši, slyš.

Jákob a Ezau - válka začala už tehdy

8. 2. 2013 17:09
Rubrika: Kainova linie

Z minulých dvou článků jsme si udělali jasno, jak to všechno začalo. Pokud jste nečetli, prosím:

https://climax.signaly.cz/1209/ci-syn-byl-kain

https://climax.signaly.cz/1301/ci-syn-byl-kain-c


Vyplývá z toho, že jsou zde dvě linie. Adamova (Šétova) a Kainova.

To samozřejmě neznamená, že každý, kdo je narozen v prokleté linii z Kaina je dopředu zatracen a nebo naopak. Musíme brát na zřetel tři hlavní aspekty: rozhodnutí, které udělá Bůh; rozhodnutí, které má povoleno udělat Satan a individuální rozhodnutí, které udělá každý z nás.

Ezau byl např. narozen do dobrého rodu, ale sám si vybral jít cestou zatracení. Stejně jako ti, kteří jsou narozeni v prokleté linii mají možnost jít cestou spravedlivých.  

Poslední dny pošlou proti sobě všechny nežidovské rasy ve válce = Satanův lid versus Boží lid. Pokud jste četli Bibli, tak už víte, kdo vyhrál – Bůh. Ale Satanovi bude umožněno vládnout 42 měsíců předtím, než bude svržen při Druhém příchodu Ježíše Krista.

Po přečtení následujících veršů zjistíme, že válka začala už u matky Jákoba a Ezaua v břiše:

Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a Rebeka, jeho žena, počala. Když se však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin jí řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník. Gen 25:21-23

Dvojčata byla ve válce už v lůně matky a jak řekl Bůh, byli to nakonec opravdu dva rozdílné typy lidí, kteří mezi sebou budou bojovat. Ezau jakožto první narozený měl sloužit Jákobovi. A příběh pokračuje tím, že Ezau prodal své prvorozenství Jákobovi za mísu červené (edem) čočky. Nezajímalo ho jeho prvorozenství – fakt, že skrze něj měl přijít Mesiáš, zatímco pro Jákoba to znamenalo vše a byl schopen lsti, aby jej dostal.

Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a Basematu, dceru Chetejce Elona. Ty působily Izákovi a Rebece hořké trápení. Gen 26:34-35

A tak se Ezau zřekl svého prvorozenství a Bůh se zřekl jej. Následně založil jeho vlastní rod, kterému se říká „Synové zatracení“. Ale nejen že zahodil své prvorozenství, také velmi zklamal Izáka i Rebeku, když si vzal za ženu dceru Chetejce. Chetejci byli potomky Chéta, který byl jedním ze synů Kenaánců, prokletého rodu. Kanaán byl synem Chama a otcem všech Kenaánců, včetně Chetejců. Byl to prokletý rod kvůli tomu, co Chém udělal svému otci Noemu (níže).

Cham, otec Kanaána, spatřil nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku….Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán; ať je pro své bratry otrokem všech otroků!" Gen 9:22,24-25

Další událost, která je skryta za obrazným jazykem. Ve skutečnosti spáchal Cham na svém otci homosexuální akt a pak to ještě výsměvně vyprávěl svým bratrům. Když se Noe probudil, „dozvěděl se“, co se s ním stalo, zaklel nejen Chama ale spolu s ním i všechny jeho potomky Kanaánce.

Chetejci tehdy vyjednávali moc ve světě, stejně jako dnes. Měli pod sebou všechnu ekonomiku (peníze) a podporu prodeje (společnosti) a měli velmi silný vliv. Uctívali Satana a tak měli také dostatek majetku.

Juda, který zradil Ježíše, také pocházel ze Satanovy linie „Synů zatracení“. Ježíš to věděl, když řekl:

"Vyvolil jsem si vás dvanáct," řekl jim na to Ježíš; "jeden z vás je ale ďábel.„ J 6:70

Konec příběhu o prvorozenství, Ezauovi a Jákobovi je spíše prorocké a ukazuje obrázek posledních dnů. Ezau, který si uvědomil, že z prvorozenství by měl i nějaké peníze spolu s požehnáním, utíká připravit nějaké jídlo pro Izáka, který je připraven mu k prvorozenství požehnat (nevadí, že jej už slíbil Jákobovi, kvůli penězům byl schopen vzít svůj slib zpátky). Ale Rebeka slyšela, co se děje a pomohla s Jákobem nakonec Ezaua přelstít. Když dal tedy Izák požehnání nakonec Jákobovi a Ezau si to uvědomil, prosil jej, aby mu také požehnal:

Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha.„ Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!“ Gen 27:40

Ezau byl odhodlán Jákoba zabít. Ten ve svém požehnání dostal hojnost a to je také možná důvod, proč si Ezau vzal Chetejku - protože měl zálusk na moc a bohatství.

A stejné je to dnes. Toto símě dnes kontroluje peníze po celém světě. Jsou nazývány Edomity, protože Edom znamená červená, jako ta mísa plná červené čočky, Ezau byl také navíc zrzavý. A dodnes mají v poslání zabít Jákoba, což Ezau nikdy ve svém životě neudělal, ale válka mezi oběma rody pokračuje, protože se Edomité snaží vymítit všechen Boží lid, Jákobovy potomky (dnes převážně křesťané). Jákobovi potomci začali být známí jako Izraelité, zatímco Ezauovi potomci jsou známí jako Rudí.

Ale Edomité jsou také nazýváni Khazarští Židé. V r. 692 bylo založeno Khazarské království.    To byli lidé, kteří adoptovali Judaismus jako své oficiální náboženství, kvůli pravým Židům, kteří mezi nimi žili a obraceli je na svou víru.  Od toho okamžiku se prohlašovali za pravé Židy s právem na Palestinu jako jejich domov. Nemilují Boha, spíše naopak. Jsou to potomci Ezaua.

Jak je psáno: "Jákoba jsem si zamiloval, Ezaua jsem však zavrhl.„ Řím 9:13

No a o tom, jak edomité působí dodnes nejen ve světě, ale i v církvi zase příště.

Zobrazeno 2684×

Komentáře

climax

co vy na to?

martasek-b

Nemyslím si, že by byli lidé od narození zlí, nebo dobří, na základě toho, komu se narodí... Pán Bůh dává každému z nás svobodné rozhodnutí, nejsme naprogramovaní roboti...
V Deuteronomium 30:19 se píše: "Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo."
Každý z nás má možnost volby to, jestli si zvolíme 'dobro' - věčný život v Pánu Ježíši Kristu, nebo 'zlo' - život ve věčném zatracení.
Hřích plodí sice další hřích, to je pravda a je to tak, že z mnoha sexuálních hříchů, které v Bibli jsou se vyvinuly celé národy, které Izrael utiskovali tenkrát a až do posud. Ale Pán Bůh je mocnější a když si ho kdokoli vyvolí, tak přemůže veškeré zlo, které je v něm.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz