Kdo má uši, slyš.

Ježíš = Michael, Boží anděl

19. 1. 2013 15:23
Rubrika: Nezařazené

Co dělal Ježíš předtím, než přišel na zem? Bible jej musí nějak oslovovat – jinak, než jménem, které dostal při narození do svého lidského těla. Víme přece, že tu byl už od stvoření, vlastně vše, co je, bylo stvořeno díky Němu, takže Jeho předešlá existence coby duchovní bytosti je logická.

Následující verše oslovují Michaela jako předního knížete.

Dan 10:13-14 - Jedenadvacet dnů se ale proti mně stavěl kníže perského království, než mi přišel na pomoc Michael, jeden z předních knížat. Zdržel jsem se tedy u perských králů, ale teď jsem přišel, abych ti vysvětlil, co potká tvůj lid v posledních dnech. To vidění je totiž o budoucích časech."

Dan 10:21 - Nuže, musím ti oznámit, co je zapsáno v Knize pravdy. Nikdo však se mnou nespojil síly v boji proti nim, jedině Michael, váš kníže."

Následuje příběh Hagar, Abraháma  a Izáka... Zde je Michael oslovován jako Hospodinův anděl. To nakonec vysvětluje otázku, zda člověk opravdu může vidět Boha a žít. Zatímco v Gen 32:31 Jákob prohlašuje, že viděl Boha tváří v tvář a byl zachráněn a v Ex 24:9-11 je výčet jmen od Mojžíše až po dalších 70 stařešinů, kteří spatřili Boha Izraele, Ex 33:20 říká, že nikdo nemůže spatřit Jeho tvář a zůstat naživu, stejně tak i J 1:18 a 1Ti 6:16. Odpověď je taková, že lidé, kteří viděli Boží tvář, viděli Michaela, který je s Bohem zajedno, je to Ježíš, jak Jej známe dnes.

Gen 16:7 - U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl.

Gen 16:13 - Hospodina, jenž k ní promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu, který mne vidí."

Gen 21:17-18 - Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh  uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ."

Gen 22:11-12 -Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!" "Zde jsem," odpověděl. "Nevztahuj ruku  na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! Už jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného."

Zde Boží anděl jasně řekl, že rozuměl Abrahámovi, který se bál Boha a viděl, jak chtěl obětovat svého jediného syna… pro Něj.

Boží anděl říká, že obětování bylo pro samotného Boha a poté se zmínil o Sobě jako o tom, ze kterého to vyšlo. Každý ví, že Abrahám  by obětoval svého syna Bohu, přesto Hospodinův anděl přiznává toto obětování sobě.

Gen 22:15-18 - Hospodinův anděl pak na Abrahama zavolal z nebe podruhé: "Přísahám při sobě samém, praví Hospodin, protože jsi učinil tuto věc a neušetřil jsi svého syna, svého jediného:  Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas."

Skutky potvrzují, že to mluvil samotný Bůh:

Sk 3:25 - Vy jste synové proroků a smlouvy, kterou Bůh uzavřel s našimi otci, když řekl Abrahamovi: ‚Ve tvém semeni dojdou požehnání všechna pokolení země.'

Souvislosti s Genesis:

Gen 31:11-13 - Tehdy mě v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde jsem,'  řekl: ‚Pozvedni oči a pohleď: Všichni berani připouštění ke stádu jsou pruhovaní, skvrnití a strakatí, neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá. Já jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde jsi mi složil slib. Nyní vstaň, odejdi z této země a vrať se do své vlasti.'"

Gen 32:31 Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!"

Podle Bible nemůžeme vidět Boha – Otce, ale můžeme vidět někoho, koho Bůh  poslal, jako svůj dokonalý obraz – tj. Ježíš/Michael.

Gen 48:15-16 - A takto Josefovi požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili mí otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život až po dnešní den,  Anděl, jenž mě ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť mé jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr rozmnoží!"

Může anděl někoho vykoupit??? NE!

Může Bůh? ANO! Jenom Bůh!

Celé to jasně ukazuje, že Jákob na své smrtelné posteli rozuměl, že anděla, kterého viděl tváří v tvář byl zachraňující Bůh – Michael/Ježíš.

Ex 3:2 - Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův anděl. Mojžíš se podíval a hle, keř planul ohněm, ale nebyl stravován.

Ex 3:4- Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na něj Bůh z prostředku keře: "Mojžíši! Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš

Ex 3:6 - Potom řekl: "Já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Mojžíš si ihned zakryl tvář, neboť se bál pohlédnout na Boha.

 

Zobrazeno 2510×

Komentáře

RealToltekDzehenuti

Souhlas, Archanděl Michael je manifestace samotného Boha (Svatého Ducha). Na zemi přišel do těla a dostal jméno Bůh s námi. Byl to tedy Svatý Duch v lidském těle. Po jeho vzkříšení ze sebe vylil Svatého Ducha na celou zemi, proto aby se každý mohl naplnit božím duchem. Je tedy teď mezi námi jako Svatý Duch. Až tohoto Svatého Ducha přijme nevěsta... vrátí se jediný Bůh ve svém duchovním těle archanděla Michaela s nevěstou (novými) a ostatními věrnými anděly. Při jeho příchodu zažijeme i reálný pád nevěrných andělu...budou padat jako hvězdy na zemi a budou nahrazeni právě novými anděly...lidi kteří dostanou jitřní hvězdu.

Tatian

Nic nového pod sluncem. Hereze ze 3. století.

Zobrazit 6 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz