Kdo má uši, slyš.

Čí syn byl Kain? - č. 2 - Odkud se vzal plevel

24. 1. 2013 16:34
Rubrika: Kainova linie

První díl čtěte prosím zde: https://climax.signaly.cz/1209/ci-syn-byl-kain

 

Ježíš nám říká, že na Zemi existují dva druhy lidí – koukol a pšenice.

Pověděl jim další podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno.

Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol a odešel. Když pak vzešla stébla a přinesla úrodu, tehdy se ukázal i koukol.

Služebníci toho hospodáře tedy přišli a ptali se ho: ‚Pane, nenasel jsi na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal ten koukol?'

Odpověděl jim: ‚To udělal nepřítel.' Služebníci se zeptali: ‚Chceš, abychom ho šli vytrhat?'

Ale on řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici.

Nechte obojí růst spolu až do žně. V čas žně řeknu žencům: Vytrhejte nejdříve koukol a svažte do snopků ke spálení. Pšenici ale shromážděte do mé obilnice.'„

Mat 13:24 - 30

Víte, jak se pozná plevel od pšenice? Nijak.

Dokud obojí nedozraje, nedají se prakticky rozeznat. Stejné je to i s takovými lidmi.

Bible říká, že plevel zasel nepřítel – ďábel, satan a musíme s ním žít, dokud nepřijde čas žní – poslední den – vzkříšení.

"Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta.

"I teď ale vím, že o cokoli Boha požádáš, to ti Bůh dá."

"Tvůj bratr vstane," řekl jí Ježíš.

"Vím, že vstane - při vzkříšení v poslední den," odpověděla Marta.  

Jan 11:21-24

 

Když půjdeme na začátek příběhu k Adamovi a Evě, dostaneme se k tomu, kdo je ten plevel a jak se na Zem dostal. Všichni známe klasické příběhy, když dítěti vyprávíme, jak přišlo na svět – přinesl ho přece čáp! Někdy používáme alegorické obrazy, abychom nevyspělým dětem dokázali věci lépe pochopit. Stejně tak to udělal i Bůh s knihou Genesis. Pro nás vyspělé je tedy dobré se ptát, co tato kniha skrývá před „nevyspělými“…

„Strom“ zobrazuje bytost – strom poznání dobrého a zlého je had – Lucifer:

Určitě známe různá rčení jako „Jablko nepadá daleko od stromu“, nebo „Jaký otec, takový syn“. A také jsme slyšeli o „Rodinném stromu“, na kterém můžeme názorně ukázat příbuzenské vztahy.

Z níže uvedených veršů je zřejmé, že když se v Bibli píše o stromech a jeho ovoci, hovoří ve skutečnosti o lidech nebo nebeských bytostech a jejich potomcích, nebo jejich reproduktivní schopnosti. (Více např. Pís. 2:3; Hos 9:10; Řím 11:24-25; Iz 34:4; Zj 6:13)

Sekera je už napřažena ke kořeni stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Mt 3:10

Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. Mt 7:17-19

Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Mt 12:33

Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připojil k Hospodinu: "Hospodin mě zcela jistě vyloučí ze svého lidu." Ať také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný suchému stromu.„ Iz 56:3

Byl jsem totiž důvěřivý jako beránek vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na mě chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho vytněme, ať si na jeho jméno už nikdo nevzpomene!„ Jer 11:19

Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí - cokoli činí, se podaří! Ž 1:3

 

Tak tedy, co se v zahradě stalo?

Adam se miloval se svou ženou Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!„ Porodila také Ábela, jeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain obdělával půdu. Gen 4:1-2

Čtením těchto řádků si asi automaticky myslíme, že Eva nejdříve otěhotněla, pak porodila Kaina, poté znovu otěhotněla a porodila dalšího syna – Ábela. Nicméně žádný důkaz o tomto jinde v Bibli nenajdeme. Bible ani neříká, kolik času uběhlo mezi oběma porody, není zmínka o rozdílném věku obou sourozenců.  V Gen 4:2 by doslova mělo být „ … a pokračovala v rození jeho bratra Ábela.“

Tímto určitě chápete, že byli dvojčata, ovšem  měli stejného otce? Adam nebyl v zahradě jediný, kdo byl schopen se ženou (Evou) zplodit děti. Dnes již víme, že žena může mít dvojčata, která mohou mít různé otce – tento jev nazýváme  heteropaternální superfecundace.

Podle veršů 1-2 víme, že minimálně jeden syn byl Adamův. Když Eva porodila Kaina, řekla, že dostala muže „od Hospodina“.  Pokud se ale podíváme na překlad slova Hospodin v této větě, znamená „Yehovah“ , a pokud si vyhledáme související odkazy a verše zjistíme, že Eva vždy bez výjimky používala pro Boha dvě slova „Yehovah 'elohiym“. Chtěla tím říct, že to byl jakýsi nižší bůh?

"Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.'„… Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom žádoucí k nabytí rozumu, vzala z jeho ovoce a jedla. Dala i svému muži, který byl s ní, a také on jedl. …"Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had mě podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Gen 3:3, 6, 13

Toto nebyl obyčejný strom, ve skutečnosti to nebyl strom vůbec, byl to sám Satan!

Fráze „lákavý na pohled“ znamená spíše touhu, dychtění, nacházet v něčem potěšení, rozkošný nebo být žádoucí.

Slovo „žádoucí“ je pak prahnout po něčem, neovladatelně po něčem toužit (tělesně), potěšení, touha po něčím srdci, chuť, chtíč.  

K nabytí rozumu“ = Jablečné stromy z vás chytráka neudělají, ale Satan Vám může dát zakázané vědomosti.

Slovo „vzít“ má významy: oženit se/vdát se, vzít si ženu, vybrat si, přijmout a nakonec „jíst“ má také sexuální podtext = mít sexuální styk.

Toto tedy nezní jako něco, kdy si Eva vychutnává jablko, tohle je mnohem více, než jen doslovné ovoce na stromě. Celý tento jazyk je přenesený a symbolický pro to, co se opravdu stalo. 

Eva ztratila své panenství s „hadem“, který byl ten „Strom poznání dobrého a zlého“ uprostřed zahrady a který není nikdo jiný, než sám Satan.

Adam se tohoto „zakázaného ovoce“ také zúčastnil. Satan je nadpřirozená bytost ovládající nadpřirozené síly, takže se Adamovi i Evě mohl zjevit jako dvě různá stvoření, pokud by chtěl.

Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali tedy fíkové listí a udělali si zástěrky. Gen 3:7

Určitě není potřeba se stydět za jedení jablka. Za ztrátu nevinnosti už ovšem ano. Jinak by si Adam s Evou vytvořili masky, které by kryli jejich ústa, a ne zástěrky, které  zakrývaly jejich přirození.

Kdo byl tedy v zahradě Eden „Stromem života“? Byl to Ježíš. Jak ze stromu života můžeme jíst? Tím, že s Ním komunikujeme. Nikdy jsme neměli komunikovat s Luciferem a v tomto případě se mu podařilo svést Evu, přivést ji do jiného stavu a začít tak jeho vlastní genealogické potomstvo a símě na naší Zemi, kteří jsou součástí naší společnosti dodnes.     

Satan věděl, že Mesiáš Ježíš Kristus přijde z linie od Evy. Toto byl Satanův první pokus o zničení čisté linie, kterou měl Kristus přijít.

Dnes víme, že Satanův plán se nepodařil – Ježíš se narodil a byl ukřižován, přemohl smrt, čímž vlastně přemohl Satana. To on je mrtvý.

Když se Bůh Kaina otázal, kde je jeho bratr, odpověděl něco ve smyslu „Jak to mám vědět?“(Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím," odpověděl. "Jsem snad strážcem svého bratra?Gen 4:9). Spáchal tedy vraždu a navíc i  zalhal. Ne nadarmo nazývá Ježíš ďábla vrahem a lhářem – jaký otec, takový syn.

Ne jako Kain, který patřil tomu Zlému a zavraždil svého bratra. A proč ho zavraždil? Protože jeho skutky byly zlé, ale skutky jeho bratra spravedlivé. 1J 3:12

Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Jan 8:44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.„ Gen 3:15

Nepřátelství znamená vzájemnou nesnášenlivost. Takže je zde řečeno, že potomci Satana-hada a potomci Adama se budou navzájem nesnášet. To potvrzuje, že jsou zde dvě linie potomků.  Jedna linie začala Kainem, druhá Setem.

Mnoho z vás to jistě slyší poprvé, ale pokud tohle přijmeme jako pravdu – to, že jablko metaforicky znamenalo sexuální vztah, uvědomíme si skutečnou válku, která dnes mezi těmito dvěma rody probíhá.

Přečtěte si tedy, jak Ježíš vysvětluje podobenství o koukolu a pšenici, myslím, že nemohl být výstižnější:

Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho zlého. Nepřítel, který je rozsívá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce. Kdo má uši, slyš!

Mat 13:37-43

Z toho vyplývá, že:

1. Dobré semeno má za otce Syna člověka, Syna Adamova, tj. Šét.
2. Dobré semeno, Adamité – jsou genetickými potomky samotného Boha.
3. Koukol – Kainovo símě, jsou genetickými potomky Satana.
4. Nepřítel, který zplodil koukol je ten samý had z Gen 3:15 (výše)
5. Synové Adama – pšenice zdědí Království poté, co je koukol  (Kainovci) zničen.

 

Pokračování příště

 

 

 

 

 

 

Zobrazeno 2978×

Komentáře

RealToltekDzehenuti

Kain byl tedy prvním ovocem samotného zla. Který spáchal ten nejhorší věc...vraždu bližního. A potvrdil Satanovu lež, když řekl lidem, že určitě neumřou. Otázkou tedy spíše je...jak se nakazil zlem sám Satan ??? Bible píše, že na začátku byl Satan dokonalý ale jeho nitro se naplnilo krutostí... Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Z bible taky víme, že Cherubové jsou ochránci, kteří stráží jak strom života tak zřejmě měli strážit i strom poznání dobra a zla. Tuto funkci měl zřejmě Satan... ale zřejmě z pýchy a žárlivosti to na lidi ušil ....

RealToltekDzehenuti

Jak se tedy podle Vás stalo, že dokonalý anděl podvedl lidi ??? Prvotně musel ztratit dokonalost...dle mého názoru našel zalíbení v tělesné schránce a podlehl falešnosti Já.

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz